Kiểm Tra Tiếng Anh


Bạn cần ĐĂNG NHẬP để có thể xem các cuộc thi dành cho bạn nhé!
Hiện tại, không có cuộc thi nào khả dụng dành cho bạn!

Nếu bạn đã được báo danh mà vẫn chưa thấy bài thi, vui lòng Bấm vào đây để thoát ra, rồi đăng nhập lại sau ít phút.

Cuộc thi Trường Thời gian thi
{{v.post_title}} {{ datetime(v.start_active*1000, 16) }}
Hết giờ làm bài
{{ datetime(v.end_active*1000, 16) }}

Cuộc thi: {{v.post_title}}

Trường:

Ngày thi: {{ date(v.start_active*1000) }}

Ngày thi: {{ date(v.end_active*1000) }}

Bắt đầu: {{ time(v.start_active*1000) }}
Kết thúc: {{ time(v.end_active*1000) }}
Hết giờ làm bài
{{ datetime(v.end_active*1000, 16) }}