DS Học sinh TOP huyện ThiVao10

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 09. 2023.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
 

1. TOP HUYỆN (tháng 09/23)

2. TOP theo Unit 01 (tháng 09/23)

3. TOP theo Unit 02 (tháng 09/23)

4. TOP theo Unit 03 (tháng 09/23)

 

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 10. 2023.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 10/23)

2. TOP theo DeLuyenSo 01 (tháng 10/23)

3. TOP theo DeLuyenSo 02 (tháng 10/23)

4. TOP theo DeLuyenSo 03 (tháng 10/23)

5. TOP theo DeLuyenSo 04 (tháng 10/23)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng  (tháng 10/23)

 

 

 

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 11. 2023.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 11/23)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 11/23)

3. TOP theo DeLuyenSo 06(tháng 11/23)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 11/23)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 11/23)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 12. 2023.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 12/23)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 12/23)

3. TOP theo DeLuyenSo 06(tháng 12/23)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 12/23)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 12/23)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 01. 2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 01/24)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 01/24)

3. TOP theo DeLuyenSo 06(tháng 01/24)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 01/24)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 01/24)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 02. 2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 02/24)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 02/24)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (tháng 02/24)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 02/24)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 02/24)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 03. 2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 03/24)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 03/24)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (tháng 03/24)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 03/24)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 03/24)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 04. 2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 04/24)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 04/24)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (tháng 04/24)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 04/24)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 04/24)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. THÁNG 05. 2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (tháng 05/24)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (tháng 05/24)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (tháng 05/24)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (tháng 05/24)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (tháng 05/24)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. Kỳ I năm học 2023-2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (Kỳ I năm học 2023-2024)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (Kỳ I năm học 2023-2024)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (Kỳ I năm học 2023-2024)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (Kỳ I năm học 2023-2024)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (Kỳ I năm học 2023-2024)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. Kỳ II năm học 2023-2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (Kỳ II năm học 2023-2024)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (Kỳ II năm học 2023-2024)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (Kỳ II năm học 2023-2024)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (Kỳ II năm học 2023-2024)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (Kỳ II năm học 2023-2024)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng

 

KHỐI 9 TV10. Cả năm học 2023-2024.
N/A: không đạt do tỷ lệ truy cập của trường không đủ trên 50%
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2023 | Tháng 10/2023 | Tháng 11/2023 | Tháng 12/2023 |
Tháng 01/2024 | Tháng 02/2024 | Tháng 03/2024 | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm

 

1. TOP HUYỆN (Cả năm học 2023-2024)

2. TOP theo DeLuyenSo 05 (Cả năm học 2023-2024)

3. TOP theo DeLuyenSo 06 (Cả năm học 2023-2024)

4. TOP theo DeLuyenSo 07 (Cả năm học 2023-2024)

5. TOP theo DeLuyenSo 08 (Cả năm học 2023-2024)

6. TOP Huyện theo Bài Test Thi vào 10 cuối tháng