Chuyên Đề Thi Vào 10


Bài test Cấp độ Thời gian bắt đầu
{{v.level}} {{current_hide_time(v.start_active, datetime(v.start_active * 1000, 16))}}
Hết giờ làm bài
{{ datetime(v.end_active*1000, 16) }}